WARUNKI UŻYTKOWANIA

Jesteś na witrynie internetowej kanału 13 Ulica obsługiwanej przez firmę Sparrowhawk International Channels Limited ("Universal"). Korzystanie przez Ciebie z niniejszej witryny (łącznie z jej zawartością i wszelkimi innymi usługami świadczonymi okresowo) podlega następującym Warunkom Użytkowania. Uznajemy, że wyrażasz na nie zgodę wchodząc na Witrynę i/lub rejestrując się na niej.

Dokonując rejestracji na www.13ulica.pl wyrażasz zgodę na otrzymywanie poniższych zawiadomień:

- Jeśli zdecydowałeś się na otrzymywanie dodatkowych informacji na temat kanału 13 Ulica, skontaktujemy się z Tobą za pomocą poczty elektronicznej lub prześlemy wiadomości SMS ze szczegółowymi informacjami o innych programach, wydarzeniach i konkursach związanych z kanałem 13 Ulica. - Jeśli zdecydowałeś się na otrzymywanie dodatkowych informacji od komercyjnych partnerów firmy Universal, skontaktują się oni z Tobą za pomocą poczty elektronicznej lub prześlą wiadomości SMS ze szczegółowymi informacjami o programach, wydarzeniach i konkursach zewnętrznego partnera komercyjnego. - Prosimy o zapoznanie się z naszymi Zasadami Prywatności, aby dowiedzieć się, jak postępujemy z Twoimi danymi osobowymi.

Anulowanie subskrypcji www.13ulica.pl
- Możesz zrezygnować z otrzymywania wszelkich zawiadomień z www.13ulica.pl, klikając na łącze „Anuluj subskrypcję” zawarte w każdej otrzymanej wiadomości email lub wysyłając pocztą elektroniczną prośbę o anulowanie subskrypcji na adres [email protected].

Prawo do zawartości 
Prawa autorskie oraz wszelkie inne prawa do materiałów zamieszczonych na Witrynie należą do firmy Universal lub materiały te zamieszczono za zgodą właściciela praw autorskich. Jako osoba odwiedzająca Witrynę możesz pobrać jedną kopię materiału, aby go samodzielnie obejrzeć. Bez naszego wyraźnego pisemnego pozwolenia nie masz prawa dokonywać dekompilacji, odwrotnej inżynierii, demontażu, wynajmowania, dzierżawienia, pożyczania, sublicencjonowania ani tworzenia produktów pochodnych na podstawie niniejszej Witryny, włączając w to wszelkie informacje i oprogramowanie udostępnione poprzez Witrynę. Jeśli Warunki Użytkowania nie przewidują inaczej, nie masz prawa kopiować, zapisywać, pobierać, modyfikować, reprodukować, ponownie publikować, rozpowszechniać ani wykorzystywać niniejszej Witryny oraz/lub zawartych na niej informacji w jakichkolwiek celach komercyjnych lub niekomercyjnych, w stopniu innym niż konieczny do wyświetlenia, korzystania i nawigowania po Witrynie.

Informacje, dostępność i łącza z innymi witrynami 
Mimo, że firma Universal dokłada wszelkich starań, aby informacje na Witrynie były pełne i dokładne, część informacji pochodzi od dostawców zewnętrznych. Firma Universal nie ponosi odpowiedzialności za: usługi lub informacje zamieszczone na Witrynie pochodzące od dostawców zewnętrznych; za dostępność innych Witryn; za jakiekolwiek materiały, reklamy, transakcje, produkty lub usługi dostępne na Witrynie lub udostępniane przez dostawców zewnętrznych lub przez witryny lub inne materiały, do których docierasz za pośrednictwem Witryny; za żadne szkody, straty lub łamanie prawa domniemane lub spowodowane przez lub w związku z wykorzystywaniem lub bazowaniem na materiałach, reklamie, produktach lub usługach udostępnianych przez stronę zewnętrzną lub dostępnych poprzez witryny zewnętrzne lub inne materiały. Wszelkie kontakty pomiędzy Tobą i jakąkolwiek stroną trzecią, z którą nawiązałeś kontakt na Witrynie lub poprzez Witrynę, włączając w to płatności za produkty i dostawy produktów, usług oraz wszelkie inne warunki, zastrzeżenia, gwarancje lub zażalenia wynikające z tych kontaktów, są wyłącznie sprawą między Tobą i daną stroną trzecią. Przyjmując niniejsze Warunki Użytkowania, zgadzasz się, aby nie obarczać nas odpowiedzialnością za jakiekolwiek straty lub szkody powstałe w wyniku tych kontaktów i nie angażować nas w spory między Tobą a stroną trzecią. Firma Universal nie ponosi żadnej odpowiedzialności wynikającej z nieścisłości lub pominięcia informacji dostępnych na Witrynie lub poprzez nią, nie ponosi również odpowiedzialności za przerwę w działaniu lub dostępie do Witryny.

Zawieszenie działania Witryny 
Zastrzegamy sobie prawo do: 
- odmowy lub zawieszenia Twojego dostępu do Witryny lub dowolnego działu Witryny za uprzednim powiadomieniem lub bez uprzedniego powiadomienia, jeśli korzystasz z Witryny lub jej części w sposób, który uznamy za obraźliwy, przesadny, niezgodny z interesem innych użytkowników Witryny lub naruszający niniejsze WarunkiUżytkowania; 
- usunięcie, w stosownych przypadkach, z uprzednim powiadomieniem lub bez takiego powiadomienia, wszelkich materiałów lub materiału przekazanego na Witrynę, jeśli będziemy zdania, że może on być sprzeczny z niniejszymi Warunkami Użytkowania. 
Ponadto zastrzegamy sobie prawo zawieszenia, ograniczenia lub zawieszenia dostępu do niniejszej Witryny z dowolnego powodu w dowolnym czasie.

Ograniczenie odpowiedzialności 
W najwyższym dopuszczalnym przez prawo stopniu, za wyjątkiem spowodowania śmierci lub obrażeń ciała wskutek naszych zaniedbań, wykluczamy odpowiedzialność za wszelkie roszczenia, straty, żądania i szkody powstałe bezpośrednio lub pośrednio z powodu Witryny lub w jakikolwiek sposób powiązane z nią oraz/lub z jakimikolwiek usługami oferowanymi okresowo przez Witrynę. Wykluczenie to stosuje się bez ograniczeń do przerw w świadczeniu usługi, utraty zysków, utraty kontraktów lub sposobności biznesowych, utraty danych lub jakichkolwiek innych szkód następczych, przypadkowych, specjalnych lub moralnych wynikających z użytkowania Witryny, nawet jeśli powiadomiono nas o możliwości powstania takich szkód, wynikających z kontraktu, deliktu, obowiązującego prawa lub z innego powodu.

Promocje i konkursy 
Firma Universal (lub wybrana strona trzecia, za zgodą firmy) może na Witrynie ogłaszać konkursy, promocje lub inne oferty. Każda taka oferta będzie podlegała określonym, jasno sprecyzowanym warunkom i może nie być dostępna we wszystkich jurysdykcjach.

Twoje zobowiązania 
Wyrażasz zgodę na korzystanie z Witryny wyłącznie w sposób zgodny z niniejszymi Warunkami Użytkowania i wszelkimi dodatkowymi warunkami w sposób zapewniający przestrzeganie wszystkich stosownych praw i zarządzeń (w tym także, bez ograniczenia, przestrzeganie prawa miejscowego). W szczególności nie będziesz korzystać z Witryny (ani z żadnej jej części) do przekazywania lub umieszczania jakichkolwiek materiałów o charakterze zniesławiającym, obraźliwym, nieprzyzwoitym lub zastraszającym lub materiałów, które naszym zdaniem mogą spowodować irytację, niedogodność, niepokój, zawierają wirus lub inną zaprogramowaną procedurę, która może spowodować uszkodzenie lub zakłócenia w działaniu Witryny oraz/lub usług świadczonych przez Witrynę. Zgadzasz się nie korzystać z Witryny w sposób, który mógłby spowodować przerwanie dostępu do całej Witryny lub jej części, uszkodzenie Witryny lub jej części, zmniejszenie efektywności lub upośledzenie jej w jakikolwiek sposób. W zakresie, w którym użytkowanie przez Ciebie lub upoważnioną przez Ciebie osobę, za którą ponosisz odpowiedzialność (np. jako pracodawca) wyrządzi nam lub komukolwiek innemu stratę lub szkodę, zgadzasz się natychmiast na żądanie wynagrodzić nam wszelkie straty lub szkody nam przypisywane, w razie potrzeby, łącznie z wszelkimi opłatami sądowymi, administracyjnymi lub technicznymi, które mogą wyniknąć z takiego korzystania.

Twój wkład 
Kiedy przekazujesz jakiekolwiek materiały na Witrynę (łącznie z wszelkimi tekstami, materiałami graficznymi, wideo lub dźwiękowymi), przekazujesz firmie Universal wieczyste, bez honorarium, niewyłączne, podlegające sublicencji prawo oraz licencję na użytkowanie, reprodukcję, modyfikację, adaptację, publikację, tłumaczenie, tworzenie produktów pochodnych, rozpowszechnianie, wystawianie, odtwarzanie i korzystanie z wszelkich praw autorskich oraz praw do reklamy każdego z tych materiałów na całym świecie i/lub włączenia ich do innych prac lub mediów. Jeśli nie chcesz przekazać firmie Universal tych praw, sugerujemy nie umieszczać swojej pracy na Witrynie.

Ponadto, umieszczając swoją pracę na Witrynie: 
- gwarantujesz, że jest ona Twoją oryginalną pracą; 
- zgadzasz się na pokrycie kosztów sądowych, odszkodowania i innych wydatków, które Universal może ponieść w wyniku naruszenia przez Ciebie powyższej gwarancji; 
- zrzekasz się wszelkich moralnych praw do swojej pracy w stosunku do wszystkich wymienionych tu zastosowań. 
W przypadku jakiegokolwiek konfliktu między niniejszymi Warunkami i Zastrzeżeniami a określonymi warunkami opublikowanymi w innej części Witryny, odnoszącymi się do określonego materiału, obowiązują te ostatnie.

Ustalenia ogólne 
W celu stałego doskonalenia Witryny zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian do niniejszych Warunków Użytkowania wyłącznie według naszego uznania. Twoim obowiązkiem jest regularne sprawdzanie niniejszych Warunków Użytkowania. Jeśli zostanie stwierdzone, że dowolna część niniejszych Warunków i Zastrzeżeń jest niezgodna z prawem, nieważna lub nie można jej wprowadzić w życie ze względu na prawa obowiązujące w stanie lub w kraju, w którym takie Warunki i Zastrzeżenia miałyby obowiązywać, wówczas w zakresie, w którym są one nielegalne, nieważne lub nie da się ich wprowadzić w życie, zostaną one oddzielone i usunięte, a pozostałe Warunki i Zastrzeżenia pozostają w pełnej w mocy.

Obowiązujące prawo 
Niniejsze Warunki Użytkowania podlegają wyłącznie prawu Anglii i Walii i będą interpretowane wyłącznie zgodnie z tym prawem. Sądy Anglii i Walii sprawują wyłączną jurysdykcję we wszelkich sporach, z tym zastrzeżeniem, że, według naszego uznania, przysługuje nam prawo do wszczęcia i przeprowadzenia postępowania sądowego w innej jurysdykcji.